header nieuwsbrief

Januari-februari- maart 2018

Agenda

februari- maart 2018

Klik hier
EHBO voor kinderen

Bij de diensten

De drie dagen van Pasen
We vieren dit jaar de drie dagen van Pasen (Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag) samen met PGZO. Alleen op Witte Donderdag is dat een dienst met twee voorgangers. Op Goede Vrijdag gaat ds Justine Aalders voor en in de Paaswake ds Lieske Keuning.
The Passion
Op Witte Donderdag wordt ook The Passion gehouden. Voor informatie over The Passion verwijzen wij u naar onze Facebookpagina en naar de site van The Passion.

Er is in De Nieuwe Stad een werkgroep van de verschillende kerken gevormd die zorgt voor activiteiten in DNS:
.
the passion
Het Passionteam bestaat uit:
PGZO: Mieke van Reenen, Simon Blijleven en Kenneth Edam
Perki: Wanda Purba
RPC: Kwakye Odame
CBC: Doris Nyavor
RK Parochie: Chris Vonk en Sylvia van Rijn
ELG ZO: Jane Reijke
IMG_0541

Nieuwe ambtsdragers

Op zondag 14 januari 2018 mochten wij 3 nieuwe ouderlingen bevestigen, te weten: Grace Cyrus, Jane Reyke en Geneviève Mann.
Op de website van de PKN staat een leuk stukje over Grace met foto!

De Brandpuntraad is nu bijna op volle sterkte. In februari zal oud-diaken Errol Toendang zijn taak als diaken voor een nieuwe periode opnemen. En in maart zal oud-diaken Hildegard Essed in het ambt van ouderling bevestigd worden. Zij krijgt een speciale opdracht: de zorg voor de gemeente als gemeenschap.
Wij streven ook voor de toekomst naar een Brandpuntraad met 3 ouderlingen, 1 ouderling -kerkrentmeester, 3 diakenen en 1 predikant. Er is dus nog één vacature voor diaken.

IMG_0538
20180116 Bevestiging nieuwe ambtsdragers
IMG_0539
IMG_0540

Rooster van aftreden

Regel is dat eens in de vier jaar de helft van de ambtsdragers aftredend is. Daarmee is continuïteit gewaarborgd. De ambtsdragers zijn terstond herkiesbaar, voor een per geval vast te stellen termijn van tenminste twee jaar en ten hoogste vier jaar, met dien verstande dat zij niet langer dan twaalf aaneengesloten jaren ambtsdrager kunnen zijn.De kerkenraad stelt een rooster van aftreden vast.

Bloemendienst

De bloemendienst liep de laatste tijd niet zo goed. Reden voor de Brandpuintraad om mw. Tine van Glanen Weygel te vragen de bloemendienst te coördinaren.
Dus: mocht u onverhoopt niet voor bloemen kunnen zorgen als u aan de beurt bent, wilt u dat dan tijdig melden bij mw. Tine van Glanen Weygel tel (020) 777 28 81 of (06) 19 57 10 07

Vrijwilligers gevraagd

Boekentafel - Gretha Zaalman heeft jarenlang de boekentafel verzorgd. Per 1 januari 2018 is zij daarmee gestopt. Wij zoeken dus vrijwilligers die de zorg voor de boekentafel willen overnemen. Mw. Maureen Hartman heeft zich daar al toe bereid verklaard, maar het zou mooi zijn als er nog 2 à 3 mensen zijn die dit willen doen. Vele handen maken immers licht werk!
Kinderkerk - Jennifer Norden deed altijd Hemelland en de kinderkerk (samen met Julia Mangoenredjo). Ook voor de kinderkerk zoeken wij vrijwilligers. De kinderen in onze kerk zijn ons lief en we willen graag dat zij een goede plek hebben, de bijbelverhalen horen, liedjes kunnen zingen en creatief kunnen zijn. Ook hier geldt: vele handen maken licht werk. Dus als er twee of drie mensen zijn die samen met Julia de kinderkerk willen doen?
Website - Het zou fijn zijn als er iemand in de gemeente wil helpen met het bijhouden van de website. Is er iemand die met een Wordpress-website overweg kan, en het leuk vindt om mee te helpen?

Als u wilt helpen bij boekentafel, kinderkerk of website, wilt u dat dan melden bij ds Lieske Keuning of oud. Jane Reyke?

Gemeente-uitje

Het plan is om na de Familiedienst op 15 april 2018 naar de musical The Colour Purple te gaan, waarin Jennifer Norden meespeelt. Oud. Grace Cyrus en dhr. John Tower gaan dit organiseren. Voor info en opgave kunt u bij hen terecht.
Collages

Beleidsplan

De kerkenraad van de ELGA is bezig een beleidsplan voor de komende 4 jaar op te stellen.Daartoe is een gezamenlijke visie opgesteld. Aan alle drie Brandpunten is gevraagd vanuit die visie een beleidsplan voor het eigen Brandpunt op te stellen. In ons Brandpunt vormden Janice van der Wees, Tom van Keer, Jane Reyke en Hildegard Essed en ds Lieske Keuning een beleidsgroepje. Het concept beleidsplan zal worden besproken op de kerkenraad van 12 februari a.s. Vanzelfsprekend zullen we het beleidsplan met de gemeente bespreken.
Een paar punten uit het beleidsplan:
Prioriteiten:
Opbouwen en verhelderen van de structuur

Pastoraat en diaconaat:
In liefde omzien naar de mensen

Eredienst en Kerkmuziek

Aandacht voor kinderen en kinderkerk

Aandacht voor nieuwkomers in de kerk en in de wijk

Goede communicatie

Gemeenschapsvorming
Om voldoende mensen te vinden die zich willen inzetten voor het werk in de gemeente van Christus is het belangrijk dat de gemeente een gemeenschap is waar men open staat voor elkaar, elkaar vertrouwt, elkaar draagt en elkaar aanvult. Wij zijn immers leden van één lichaam: de hand en de voet, het oog en het oor hebben elkaar nodig.

Kerkmuziek:
Vertrekpunt: de gemeente zingt graag. Daarbij speelt de Surinaamse achtergrond van een aantal leden een rol. Vanwege de behoefte - vanuit de gemeente- om voluit vertrouwd te raken met het Liedboek 2013 is in september 2017 een cantorij opgericjht, die gemiddeld maandelijks haar medewerking verleent.
Daardoor wordt ook de rijkdom van het liturgisch ‘repertoire’ en het inzicht daarover vergroot.

Verantwoording collecten en giften

collecten november 2017
collecten december 2017
MailPoet