header nieuwsbrief

Zomertijd 2018 - II

Bericht van de cantor

‘Glorie, glorie aan God, hoog in de hemel
en op aarde vrede
bij mensen van zijn behagen.’
DED-NicoVlaming
Zondag 13 mei is het de 7e zondag van Pasen. Het is de laatste zondag in de Paastijd, want de week erna worden de 50 dagen van Pasen afgesloten met het Hoogfeest van Pinksteren (Pinksteren betekent de 50e dag, denk maar aan je pink).

De naam van de laatste zondag in de Paastijd luidt zondag ‘Exaudi, Domine’ (‘Hoor mijn roepen, Heer!!’) .
Op deze zondag is de cantorij weer aanwezig, als onderdeel van de gemeentezang.
We beginnen deze zondag met een nieuw Kyrie en Gloria. U kent het kleine en bescheiden Lutherse Kyrie (‘Here, God, ontferm U’) en Gloria (‘Ere zij God in den hoge’) waarschijnlijk uit het hoofd. Mooi!

Maar er zijn nog zoveel meer mogelijkheden om te zingen! En zeker in de Paastijd en bij hoge feestdagen is het de aloude gewoonte om niet zo’n klein en bescheiden Gloria te zingen, maar de grote lofzang, het ‘groot Gloria’. Daarvan staan er vele in ons liedboek. Een heel bekende is die van Willem Vogel (tekst van ds. Sytze de Vries), te vinden bij lied 299 E.

a.s. Zondag beginnen we ermee. En we zingen hem zeven weken lang, elke zondag. Tot en met zondag 24 juni. Dan zingt de cantorij weer! Op het feest van de geboortedag van Johannes de Doper. Daarna, in de zomer doen we weer kalmpjes aan. Maar ik weet het zeker, na de zomer wilt u het graag weer zingen. Gaan we ook doen, vanaf 28 oktober tot en met 25 november. En dan weer op Kerstmorgen: ‘Glorie aan God, hoog in de hemel, en op aarde vrede!’. Zo proberen we, naar de wens van Maarten Luther ook, afwisseling te brengen in de kleur en de seizoenen van het kerkelijk jaar.
O ja, nog één aandachtspuntje; omdat we zingen over Gods glorie in den hoge kunnen we niet blijven zitten. We zingen, zeker in de paastijd, het ‘Groot Gloria’ staande! Nico Vlaming

Voorbereiding KETI KOTI viering

Wie wil meehelpen de KETI KOTI viering voor te bereiden? Het eerste overleg daarover met PGZO is op maandag 14 mei a.s.
U kunt contact opnemen met diaken Errol Toendang. E-mail: eetoendang@hotmail.nl
ketikoti

Mededelingen gedaan op zondag 6 mei 2018

1. Van de Brandpuntraad en het Dagelijks Bestuur van de kerkenraad ELGA:

Half januari mochten wij drie nieuwe ambtsdragers verwelkomen. In februari kwam Errol daarbij. We waren blij met onze nieuwe ambtsdragers! Helaas hebben de ouderlingen Jane Reijke en Genevieve Mann en diaken Yolanda Veldman besloten hun ambt neer te leggen. Wij betreuren dat zeer. Eigenlijk zijn nu alleen diaken Errol Toendang en de predikant nog over. Want Grace Cyrus, die tot ouderling werd bevestigd, is nog steeds ziek.

Signalen dat er zaken zijn die binnen het Brandpunt Zuidoost het gemeente zijn hinderen en bedreigen hebben ook het Dagelijks Bestuur van de Kerkenraad bereikt. Op verzoek van het DB heeft dhr. Jandirk Pronk na een gesprek met de voltallige Brandpuntraad, dus ook met diegenen die nu hun ambt hebben neergelegd, de problemen in kaart gebracht. Op grond daarvan heeft het DB een koers uitgezet om uit deze situatie te komen. Het Dagelijks bestuur van de kerkenraad zal zo gauw mogelijk in gesprek gaan met de gemeente. U hoort daar zo spoedig mogelijk meer over.
Ondertussen moet het werk doorgaan, en dat betekent dat Errol en ik uw hulp nodig hebben voor een aantal praktische zaken. We hopen op uw positieve inzet, als wij u vragen ons een handje te helpen.

2. Belijdeniscatechisanten:


Drie belijdeniscatechisanten hebben te kennen gegeven dat zij op Pinksteren, dat is op 20 mei a.s. openbare belijdenis van het geloof willen doen,. Het zijn: Marcelinio Hartman, Kimberly Gemerts en Vanessa Derijcke. Voor ze belijdenis doen is er een zgn. Aannemingsavond, die zal plaatsvinden op donderdag 17 mei om 19.00 u. Aan dit geloofsgesprek zullen diaken Errol Toendang, dhr. Frank Huisden en mw.Tine van Glanen Weijgel deelnemen.

3. Mededeling Synodale Commissie

Joop

De Synodale Commissie van de Evangelisch-Lutherse Synode heeft met ontroering kennis genomen van het overlijden van prof. em. dr Johannes Pieter Boendermaker (“Joop”) op 3 mei 2018. Met zijn heengaan ontvalt ons als kerk en gemeenschap niet enkel een wijze leraar in de theologie en een aimabel mens. Het afscheid van hem voelt voor velen ook als het “einde van een tijdperk”. Joop Boendermaker heeft zich als predikant en hoogleraar met hart en ziel ingezet voor kerk en samenleving, zowel nationaal als ook in de gemeenschap van kerken wereldwijd. Hij had een luisterend oor voor allen die hem om raad of begeleiding vroegen, en hij heeft hele generaties van predikanten en geëngageerde gemeenteleden in ons land gevormd en geïnspireerd. Daarbij wist hij Luther en de Lutherse traditie op een wijze te vertolken die het hart raakte en de kern van de boodschap op warme en menselijke wijze ontsloot, zonder de soms weerbarstige kanten van Luthers theologie te verdoezelen. Hij is 92 jaar geworden.
De dankdienst voor zijn leven wordt gehouden op de vrijdag na Hemelvaart, 11 mei om 13.00 uur in de Lutherse Kerk op de Bergweg 6 te Hilversum.
Om 15.00 uur vindt de begrafenis plaats op de Noorderbegraafplaats, Laan 19.40-19.45 nr. 2 te Hilversum. Daarna is er gelegenheid tot condoleance en ontmoeting in de aula.
Voor hen die de uitvaart niet kunnen bijwonen is er gelegenheid om afscheid van hem te nemen op woensdag 9 mei van 19.00 uur tot 19.45 uur in uitvaartcentrum Den Hull, Utrechtseweg 11 te Hilversum.
De Synodale Commissie van de Evangelisch-Lutherse Synode gedenkt hem met eerbied en wenst zijn familie en dierbaren de troost en nabijheid van de Eeuwige toe in deze dagen van rouw en afscheid nemen.
Wij zullen Joop Boendermaker in onze gebeden gedenken

Bezoek van 20 Zwitserse predikanten

Op 20 april kregen we bezoek van 20 predikanten van de Schaffhauser Landeskirche in Zwitserla. Zij waren op studiereis o.l.v. Ds Irmgard Keltsch en haar man. Ds Irmgard Keltsch heeft in 1994 stage gelopen in De Nieuwe Stad bij ds Hanna Hirsch. Hieronder een impressie: een wandeling door de Bijlmer, waarbij we onaangekondigd bij het Kleiklooster aanklopten en daar gastvrij ontvangen werden! Bezoekers van Stap Verder hebben een lekkere Afrikaanse lunch voor hen gemaakt. En Dorothy Preghter en John Tower deden de afwas!

20 zwitserse predikanten
20 zwitserse predikanten-2

Bezoek van 35 predikanten uit Ravensberg

Op 27 juni a.s. zal het "Pfarrconvent", bestaande uit 35 predikanten uit District van Ravensburg in Duitsland, een bezoek brengen aan De Nieuwe Stad en aan Stap Verder.
We zullen hen om 10.00 u. ontvangen met koffie en thee in De Nieuwe Stad, daarna zullen zij een rondwandeling maken door de Bijlmer en verschillende kerken bezoeken. Als ze na de wandeling terugkomen in De Nieuwe Stad,hebben bezoekers van Stap Verder ondertussen een Afrikaanse maaltijd voor hen bereid. Na de maaltijd zal Erika Feenstra een powerpoint-presentatie over Stap Verder laten zien.
U bent van harte uitgenodigd voor een ontmoeting met de predikanten,mee te wandelen en/of mee te eten! En natuurlijk hebben we ook mensen nodig die een handje willen helpen bij de ontvangst of de afwas!

Wat betekent de nieuwe AVG voor de plaatselijke kerk en haar leden?


Vanaf 25 mei 2018 moet iedere organisatie binnen de Europese Unie voldoen aan de nieuwe privacywetgeving, die is opgenomen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In Nederland is de Autoriteit Persoonsgegevens belast met de handhaving van de wet.

Ook kerkgenootschappen vallen onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De Protestantse Kerk in Nederland wil bewust en zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens en de privacy van haar leden en bezoekers. Daarom is het belangrijk dat eenieder die binnen de kerk met persoonsgegevens te maken heeft zorgt dat hij/zij zich aan de geldende regelgeving houdt.

Wanneer zijn deze regels van toepassing?

Van het verwerken van persoonsgegevens is sprake wanneer je een handeling pleegt die betrekking heeft op een (te identificeren) persoon of personen. Het heeft dus niet alleen betrekking op namen en adressen, maar ook bijvoorbeeld op foto’s op de website waarop mensen herkenbaar in beeld zijn. Het heeft ook niet alleen maar te maken met het verstrekken van gegevens aan derden, het gaat ook om uw eigen handelen. Denk bijvoorbeeld aan:
...het sturen van een e-mail naar de gemeenteleden.
...het nemen van een foto van de predikant voor op de website.
...het sturen van een rekening voor de collectebonnen.
...het exporteren van gegevens uit de ledenadministratie.
...het maken van aantekeningen tijdens een gesprek die bedoeld zijn om in een dossier te worden opgenomen.
...het opnemen van verjaardagen in het kerkblad.
… publicatie van het kerkblad op de website
...uitzending van kerkdiensten (via radio of met camera’s)
...eventuele bewakingscamera’s op het kerkterrein
...het noemen van de zieken in de gemeente op een zondagsbrief.
...het lezen en bewaren van sollicitatiebrieven.
...het hebben van personeelsgegevens.
...en alle andere handelingen die met gegevens te maken hebben die tot een persoon te herleiden zijn.
( zie: https://www.protestantsekerk.nl/actief-in-de-kerk/besturen/privacy/privacy-algemeen)

Het betekent concreet:
1. dat ingeschreven personen recht hebben op inzage van de opgeslagen persoonsgegevens.
Voor leden van de ELGA kan dat bij het Kerkelijk Service Bureau in de Handboogstraat.

2. Het betekent ook dat bekendmaken van persoonsgegevens, op welke manier dan ook, alleen kan met schriftelijke toestemming van betrokkenen. Dat geldt ook voor het noemen van de namen in het kerkblad, op de website, in de kerkdienst (bloemengroet, jubilea en pastorale zaken zoals opnamen in het ziekenhuis, noemen van namen in de zondagse voorbeden etc.).
Hoe gaan we daarmee om in ELG Zuidoost?
De PKN zal binnenkort met richtlijnen komen. Voorlopig gaan we ervan uit dat alle betrokken gemeenteleden het ermee eens zijn als zijn of haar naam genoemd wordt in een voorbede of bij de bloemengroet.

Diensten

Donderdag 10 mei 2018 10.00 u.
Hemelvaart - gezamenlijke dienst met PGZO
Dienst van Schrift en gebed
voorganger ds. Lieske Keuning
Zondag 13 mei 2018 10.30 u.
Dienst van Schrift en gebed
m.m.v. de cantorij
voorganger: ds Lieske Keuning
Zondag 20 mei 2018 10.30 u.
Pinksteren
Dienst van Schrift en gebed
Openbare belijdenis, Doop
voorganger: ds Lieske Keuning
Zondag 27 mei 2018 10.30 u.
Dienst van Schrift en gebed
voorganger ds Nico Vlaming
Zondag 3 juni 2018 10.30 u.
Dienst van Schrift en Maaltijd
voorganger: ds Mirella Klomp
Zondag 10 juni 2018
Dienst van Schrift en gebed
voorganger: ds. Frits Brommet
Zondag 17 juni 2018
Familiedienst
Thema: "De gescheiden wegen"
Zondag 24 juni 2018 10.30 u.
Dienst van Schrift en gebed
voorganger ds Lieske Keuning
Zondag 1 juli 2018
KETI KOTI viering
Zondag 8 juli 2018 10.00 u.
Dienst van Schrift en gebed
Gezamenlijke dienst met PGZO
voorganger: ds Lieske Keuning
Zondag 15 juli 2018 10.00 u.


Zondag 22 juli 2018 10.00 u.


Zondag 29 juli 2018 10.00 u.
Dienst van Schrift en gebed
Gezamenlijke dienst met PGZO
voorganger: ds Lieske Keuning
Dienst van Schrift en gebed
Gezamenlijke dienst met PGZO
voorganger:ds. M. Winckler-Huliselan
Dienst van Schrift en gebed
Gezamenlijke dienst met PGZO
voorganger: ds K. van der Horst

Vakantie ds Lieske Keuning

Ds Lieske Keuning heeft van 25 mei tot en met 20 juni vakantie.
Ds. Sietse van Kammen en ds Andreas Wöhle zijn dan achterwacht.

Maand augustus

In de maand augustus zijn er geen diensten van ELG Zuidoost.
U bent dan van harte welkom in de diensten van PGZO

Jubileumviering

Op 2 september 2018 vieren we in een gezamenlijke dienst
de 25e verjaardag van ons kerkgebouw De Nieuwe Stad
MailPoet