header nieuwsbrief

Paastijd 2018

Agenda

Zondag 1 april 2018 10.30 u.

Viering van het Paasfeest,
Dienst van Schrift en Maaltijd
m.m.v. de cantorij
voorganger: ds. Lieske Keuning
Zondag 8 april 2018 10.30 u.
Dienst van Schrift en gebed
voorganger: ds N. Vlaming
Zondag 15 april 2018 10.30 u.
Dienst van Schrift en gebed
voorganger: ds F. Brommet
Zondag 22 april 2019 10.30 u.
Familiedienst
thema: Laat me niet lachen
Zondag 29 april 2018 10.30 u.
Dienst van Schrift en gebed
voorganger: ds Lieske Keuning

Zegenen huispaaskaarsen

In de dienst op Eerste Paasdag zullen de huispaaskaarsen gezegend worden:


huispaaskaarsen2
Mogen deze kaarsen licht en warmte brengen
bij de grote en kleine mensen bij wie ze branden,
en mogen zij ons in dagen van vreugde en verdriet eraan herinneren,
dat Gij het zijt die voor ons zorgt en ons bewaart.
Ja, laat deze kaarsen voor ons het teken zijn
van het licht, dat nooit verbleken zal
en dat over alle mensen stralend is opgegaan
in Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer,
die met U en de Heilige Geest
leeft en regeert in de eeuwen der eeuwen.

Bericht uit de cantorij

Van de cantor

Zusters en broeders,

Zoals u weet is er in uw midden sinds kort een groep mensen, die zich inzet om de eredienst met nog meer intensiteit gezamenlijk te vieren: de cantorij. We hebben haar de naam ‘Gaudeamus’ gegeven, aangezien ze haar bijdrage aan de eredienst met vreugde wil vervullen (‘Gaudeamus’ betekent ‘Laten we ons verheugen!’ – zie ook lied 881 uit het liedboek).
DED-NicoVlaming
(Lutherse) liturgie en kerkmuziek hangen ten nauwste samen. Zorg daarvoor verdiept en verrijkt ons geloofsleven. Gelukkig is de gemeente van ELG Zuid-Oost een zingende gemeente! En een zingende gemeente beseft haar belangrijke taak en verantwoordelijkheid. Want zingen in de kerk is altijd ten dienste van de verkondiging van Gods evangelie.

Er zijn wel verschillende ‘rollen’ in de eredienst, zoals de koster (ja, ook de koster!), de ontvangst, degene die de altaar-kaarsen aansteekt, de lector, de organist, de voorganger, de ambtsdrager (ouderling/diaken), de cantor als ook alle aanwezigen, ieder op haar of zijn eigen beurt heeft een rol. Maar samen zijn wij allen (ook in onze ‘rol’) gemeente.

De rol van de gemeente - de rol van ons allen dus - is niet die van toeschouwer, maar van deelnemer. Natuurlijk, soms moet je je mond houden, dan is een ander aan het woord (het Woord!), maar daarna draag jij weer verantwoordelijkheid, en wordt jouw bijdrage, jouw instemming ook (‘Amen!’ Ja, zo is het!) verwacht.

Wanneer de cantorij een vers van een psalm of lied, of een antifoon voorzingt is dat niet bedoeld als verfraaiing, maar als zelfstandige verkondiging. Eigenlijk stimuleert de cantorij de gemeente om nog actiever in te zetten, te zingen, te antwoorden etc.
Zoals we bijvoorbeeld in wisselzang het ‘Kyrie’ zingen of een keervers (antifoon) bij een onberijmde psalm. We zingen elkaar dan wederzijds toe, en samen dragen we de liturgie en de verkondiging van het Woord.

Nog een paar (ook praktische) opmerkingen
U bent in de gelukkige omstandigheid dat u elke zondag een getypte orde van dienst ontvangt, met nog een afbeelding erop ook! Deze orde van dienst verdient aandacht. Uw rol staat erin! Zoek dus tijdig de te zingen liederen op in uw liedboek (lintje erbij) en zing van harte mee. Als u aan de beurt bent.
De cantorij is geen koor om naar te luisteren, maar vormt met u een onderdeel van uw eigen gemeentezang. Ze is bedoelt om uw eigen zang te stimuleren. Aan de ene kant. Aan de andere kant neemt de cantorij ook deel aan de verkondiging, door haar eigen (muzikale) inbreng. Een lied met bijvoorbeeld vijf coupletten komt veel meer tot haar recht als u ze niet alle vijf hoeft te zingen, maar ter afwisseling gestimuleerd wordt om uw eigen bijdragen met des meer enthousiasme vorm te geven! Dus, als u aan de beurt bent, mag u van harte zingen, instemmen! En volgens mij doet u dat ook heel goed. Maar alle goede dingen kunnen soms nog beter. Want we zijn geen toeschouwers in de schouwburg, maar zelf mede-spelers in de Goddelijke liturgie.

Nog een opmerking: in de voorbereiding van de eredienst wordt altijd gelet op een goede verhouding tussen ‘vertrouwd’ en ‘nieuw’ (ik zet deze woorden even tussen aanhalingstekens, want wat voor de een nieuw is, is voor de ander vertrouwd, en andersom. En ook: wat ons nu vertrouwd in de oren klinkt, was ooit nieuw voor ons). Maar ook daarin speelt de cantorij een rol. Ze helpt u om misschien nog wat onbekende melodieën snel vertrouwd te maken.

Genoeg hierover. We zien elkaar op Paasmorgen!
En u begrijpt: de cantorij – en ik met haar – verheugen ons:
Zingt nu de Heer, stemt allen in!! Halleluja! (Lied 654)

Nico Vlaming, cantor

Afscheid van Tom van Keer

Op 25 maart namen we afscheid van Tom van Keer als ouderling. We zullen hem erg missen. Hij deed veel en heeft hard gewerkt. Hij was voor iedereen een vraagbaak: Tom wist waar de spullen lagen, kon met het copieerapparaat overweg en met de beamer. Hij deed de geldzaken, Facebook, teveel om op te noemen.
We zullen vast wel eens naar Barcelona moeten bellen: "Tom, waar ligt dit, hoe zit het met dat"?

Als afscheidscadeau kreeg Tom de Naardens bijbel in zakformaat. Bijna alle gemeenteleden schreven er hun naam in!
Tom vertrekt heel binnenkort naar Barcelona. Hij gaat een nieuwe levensfase in.
Wij wensen hem Gods zegen en alle goeds. En natuurlijk hopen we dat hij vaak terugkomt in Zuidoost!

afscheid Tom

Nieuwe ambtsdragers


Uw steun is belangrijk!

"In het vergaderen en onderhouden van zijn kerk maakt onze Heer Jezus Christus gebruik
van de dienst van mensen, aan wie Hij in de gemeente een bijzondere taak heeft toevertrouwd."

Er komt heel wat af op de nieuwe ambtsdragers: hun taak bij de kerkdiensten- vergaderingen van Brandpuntraad, Kerkenraad, Kerkrentmeesters, overleg met de andere kerken in DNS. Zoveel nieuwe dingen, dat je soms denkt: "waar ben ik aan begonnen!"
Het is erg belangrijk dat de gemeente nu doet, wat ze beloofd heeft: de ambtsdragers hoog houden en steunen, opdat ze de moed niet verliezen! Wees tegemoetkomend tegen hen en bid voor hen!
Leest u nog eens wat we samen gebeden hebben toen ze op 14 januari 2018 in hun ambt bevestigd werden!

IMG_0538

Gebeden voor ambtsdragers en gemeente


U danken wij Heer onze God,
Het is uw werk,
het wonder van de inspiratie van Uw Geest,
wanneer er mensen zijn die ondervinden
dat Jezus Christus lééft.
Het is uw geestdrift en uw kracht in ons,
dat wij Hem volgen, dat Hij onze weg is.
Wij bidden voor Grace, Genevieve en Jane
die Gij ons vandaag gegeven hebt,
mensen, als wij, met gaven en gebreken,
met geloof en twijfel,
aangeraakt door uw heilige Geest.
Wij bidden u
dat Gij hen bewaart bij uw Woord.
Leer hen de noden onderkennen
en de geesten onderscheiden,
Geef dat zij met vreugde, wijsheid en volharding
uw gemeente mogen dienen
en dat zij ons het rechte woord leren spreken
op de rechte plaats.
En als de vijandschap der wereld woedt,
wil Gij hen dan standvastig doen blijven.


Laat er ruimte, aandacht en liefde zijn
in deze gemeente
van jong tot oud
voor ieder die op onze weg komt.
Sta niet toe
dat wij verharden
in onze meningsverschillen
of onze verdeeldheid gaan koesteren
Laat in al wat wij doen en zeggen
uw liefde zichtbaar worden
opdat wij elkaar tot troost kunnen zijn
Moedig ons aan om U te blijven dienen
en houd ons bijeen
als uw gemeente
als het lichaam van uw Zoon

"Zo worden in de gemeente van Jezus Christus dan ook, naast de predikanten,
ouderlingen, kerkrentmeesters en diakenen verkozen om bijstand te verlenen aan het ambt van Woord en Sacrament
en leiding te geven in het gemeenschapsleven van de kerk."

Geef hen de genade, zo smeken wij,
om trouw te zijn aan hun belofte
en standvastig in hun dienstwerk.
Dat zij vast in het geloof,
en overvloedig in de hoop
geworteld en gegrond mogen blijven
in de liefde van Christus,
uw Zoon, aan wie toekomt
met U en de heilige Geest
de eer en de glorie
tot in de eeuwen der eeuwen.


Hildegard Essed
Helaas moest mw. Hildegard Essed zich terugtrekken als te bevestigen ouderling.
Wij vinden dat heel jammer, maar haar gezondheid gaat voor. We hopen dat er voor haar snel betere tijden zullen aanbreken en wensen haar veel beterschap!

Grace Cyrus
Grace Cyrus kreeg direct na haar bevestiging als ouderling te kampen met ziekte. Zij was vol goede moed, maar heeft nog niets kunnen doen. Zodra ze beter is zullen we zien wat voor haar een geschikte taak zal kunnen zijn.

Financiële zaken

Verzoek: Wilt u wanneer u vergoeding wilt van onkosten die u voor Brandpunt Zuidoost gemaakt hebt zich richten tot onze ouderling -kerkrentmeester Genevieve Mann?
Om goed overzicht te houden is het belangrijk dat men zich niet rechtstreeks tot het KSB wendt, maar dat alles via ons eigen Brandpunt loopt.

Vrijwilligers gevraagd

Boekentafel - Gretha Zaalman heeft jarenlang de boekentafel verzorgd. Per 1 januari 2018 is zij daarmee gestopt. Wij zoeken dus vrijwilligers die de zorg voor de boekentafel willen overnemen. Mw. Maureen Hartman heeft zich daar al toe bereid verklaard, maar het zou mooi zijn als er nog 2 à 3 mensen zijn die dit willen doen. Vele handen maken immers licht werk!
Kinderkerk - Jennifer Norden deed altijd Hemelland en de kinderkerk (samen met Julia Mangoenredjo). Ook voor de kinderkerk zoeken wij vrijwilligers. De kinderen in onze kerk zijn ons lief en we willen graag dat zij een goede plek hebben, de bijbelverhalen horen, liedjes kunnen zingen en creatief kunnen zijn. Ook hier geldt: vele handen maken licht werk. Dus als er mensen zijn die samen met Julia en Zu-Raida de kinderkerk willen doen?
Website - Het zou fijn zijn als er iemand in de gemeente wil helpen met het bijhouden van de website. Is er iemand die met een Wordpress-website overweg kan, en het leuk vindt om mee te helpen?

Als u wilt helpen bij boekentafel, kinderkerk of website, wilt u dat dan melden bij ds Lieske Keuning of oud. Jane Reyke?

Gemeente-uitje

Het plan om na de Familiedienst op 15 april 2018 naar de musical The Colour Purple waarin Jennifer Norden meespeelt, kan niet doorgaan. Er zijn nl. geen kaarten meer te krijgen. Maar wat in het vat zit, verzuurt niet. Het heeft de aandacht van John Tower. Voor info en opgave kunt u bij hem terecht.
Collages

KETI KOTI viering

De afgelopen drie jaren hebben we samen met PGZO Keti Koti gevierd in een vesper op zaterdagavond en een dienst met twee voorgangers op zondag. .
Het lijkt ons goed om het dit jaar anders te doen. Geen vesper op zaterdagavond. Geen officiële dienst, geen officiële dominees en ambtsdragers, maar een feestelijke Keti Koti viering, die wordt voorbereid door gemeenteleden. Een soort van Keti Koti familiedienst! Daarvoor is natuurlijk wel een voorbereidingsgroep nodig. U kunt zich aanmelden bij leden van de Brandpuntraad!

Ons beleidsplan

In de weken tussen Pasen en Pinksteren willen we een avond organiseren om het beleidsplan van de ELGA beleidsplan aan u toe te lichten. Voor Brandpunt Zuidoost zijn onderstaande zaken belangrijk.
Prioriteiten:
Opbouwen en verhelderen van de structuur

Pastoraat en diaconaat:
In liefde omzien naar de mensen

Eredienst en Kerkmuziek

Aandacht voor kinderen en kinderkerk

Aandacht voor nieuwkomers in de kerk en in de wijk

Goede communicatie

Gemeenschapsvorming
Om voldoende mensen te vinden die zich willen inzetten voor het werk in de gemeente van Christus is het belangrijk dat de gemeente een gemeenschap is waar men open staat voor elkaar, elkaar vertrouwt, elkaar draagt en elkaar aanvult. Wij zijn immers leden van één lichaam: de hand en de voet, het oog en het oor hebben elkaar nodig.

Kerkmuziek:
Vertrekpunt: de gemeente zingt graag. Daarbij speelt de Surinaamse achtergrond van een aantal leden een rol. Vanwege de behoefte - vanuit de gemeente- om voluit vertrouwd te raken met het Liedboek 2013 is in september 2017 een cantorij opgericht, die gemiddeld maandelijks haar medewerking verleent.
Daardoor wordt ook de rijkdom van het liturgisch ‘repertoire’ en het inzicht daarover vergroot.
MailPoet