Wat doen wij?

Evangelisch-Lutherse Gemeente Amsterdam, Brandpunt Zuidoost

Hieronder – in zeven punten- een overzicht van onze bezigheden, met daarbij aangegeven de zaken waarop wij ons de komende vier jaar willen focussen.

1. Opbouw en ontwikkeling van diensten en activiteiten, waarbij de verschillende generaties actief worden betrokken.
Zondagse erediensten: Gemiddeld eens in de maand vieren we een dienst van Schrift en Tafel en drie keer  een dienst van schrift en gebed. Jarenlang vierden we ook regelmatig een  zgn. Hummeldienst, en toen deze kinderen tieners waren vierden we Familiediensten. Voor de toekomst moeten we hiervoor nieuwe vormen vinden.

2. Bouwen aan structuur
Brandpunt Zuidoost is een volwaardig Brandpunt van de Evangelisch-Lutherse Gemeente Amsterdam. Ons streven is dan ook net als de andere Brandpunten voldoende ambtsdragers te hebben om volwaardig te kunnen participeren in de Kerkenraad en het Dagelijks bestuur van de ELGA. We willen dit zien te bereiken door de taken voor de ambtsdragers te beperken tot de echte ambtelijke taken: ambtelijke tegenwoordigheid bij de kerkdiensten en deelname aan de kerkelijke vergaderingen. Met het terugbrengen van de taken van de ambtsdragers tot hun essentie hopen wij meer mensen bereid te vinden ambtsdrager te worden. Dat betekent een actievere inzet van gemeenteleden. De Brandpuntraad moet voor alles wat er binnen het Brandpunt moet worden georganiseerd een beroep kunnen doen op coördinatoren, die zich verantwoordelijk weten voor de verschillende activiteiten.(gemeentemaaltijd, gemeente-uitje, barbecue, contact met partnergemeenten ).

3. Pastoraat
De Brandpuntraad wordt voor het pastoraat bijgestaan door een Pastorale groep bestaande uit twee personen. Dit loopt goed. De predikant wordt ingeschakeld als ernaar gevraagd wordt: in bijzondere nood, maar ook bij verjaardagsdiensten, uitvaart- en herdenkingsdiensten.

4. Diaconaat
De Brandpuntraad wordt voor het diaconaat bijgestaan door een Diaconale groep. Binnen deze groep is er aandacht voor ouderen (oogstdienst, kerstbroden), voor hulpvragen, voor contact met Stap Verder. Zie voor meer informatie over het werk van de Lutherse Diaconie Amsterdam de website www.diaconie.com.

De Nieuwe Stad was al op maandag en dinsdag oven voor inloop en praktische steun, voor bijvoorbeeld nieuwkomers, mensen zonder huis of documentatie en natuurlijk gewoon voor mensen en kinderen uit de buurt. Sinds de coronatijd is De Nieuwe Stad vijf daten er week open, van 10.00-14.00 uur. Er is voedselhulp, een warme maaltijd, taalles, sportles, fysiotherapie en een naaigroep. Ook is er een tafel met kleding voor wie dat nodig heeft.

5. BRASA
Brasa is een groep van zo’n 10 ouderen die eens in de maand bij elkaar komt. Brasa bestaat al  meer dan 20 jaar en heeft een vast programma: Naast de reguliere bijeenkomsten eens per jaar een midweek met elkaar op stap en eens per jaar een dagje uit. De deelnemers zijn lang niet allemaal lid van de Lutherse gemeente en bij de uitjes gaan veel introducees mee. De groep wordt geleid door de predikant.

6. Samenwerking in De Nieuwe Stad + partnergemeenten
Er is intensief contact met de kerken die wonen en werken in DNS: Zes keer per jaar vergaderen de eigenaarkerken van DNS in het zgn 4+2 kerkenoverleg. Door het jaar heen worden er 9 gezamenlijke diensten gehouden in DNS. Deelnemende kerken zijn in ieder geval PGZO,RKK,CBC,ELG,PERKI soms ook PCG,RPC,EBG. Deze diensten vragen de nodige voorbereiding. Daarnaast viert de ELG-zuidoost doorgaans de Paasdiensten samen met PGZO. Ook heeft de lutherse gemeente Zuidoost contact met twee partnergemeenten: nl. De ELKD gemeente in Oberhausen en de ELKD gemeente in Rossbach en Freirachdorf.

7. Opbouw van de gemeente
In de komende tijd willen we extra aandacht geven aan:
a. het oprichten van een zanggroep/cantorij.
Steeds weer blijkt hoe belangrijk zingen voor Surinamers is. Vanuit de gemeente is aangegeven dat men graag een zanggroep wil hebben, die gericht is op ondersteuning van de gemeentezang. Acht mensen hebben zich reeds aangemeld. De zanggroep zou op een maandagavond bijeen willen komen en vooral liederen uit het nieuwe liedboek willen aanleren, zodat tijdens de kerkdiensten de gemeentezang kan worden ondersteund. We zouden voor deze vorm van gemeenteopbouw graag budget hebben.
b. een vorm van catechese
Een door de weekse bijbelkring zou wellicht ook de aandacht kunnen trekken van nieuwkomers in de kerk.
c. werven van herintreders en nieuwe gemeenteleden.
Eens in het jaar – op de dag van de doop van de Heer- worden mensen die ooit gedoopt zijn uitgenodigd om hun doop te gedenken. En op Palmzondag worden mensen die ooit belijdenis hebben gedaan uitgenodigd om hun belijdenisjubileum te vieren.
Een keer per jaar hebben we ook een zgn.”meeneemzondag”. Gemeenteleden worden gevraagd nieuwe mensen mee te nemen naar de kerk. (vgl. PKN-kerkproeverij)

Wij hopen over vier jaar een Brandpunt te zijn met: – voldoende ambtsdragers om een volwaardige bijdrage te leveren aan de ELGA, – voldoende coördinatoren en vrijwilligers voor de verschillende activiteiten – een bloeiende zanggroep/cantorij – een goedbezochte bijbelkring, – toename aan kerkbezoek – toenemende deelname aan de activiteiten. En zonder overbelaste mensen!

8. Cantorij
De gemeente heeft een kleine cantorij o.l.v. ds Nico Vlaming. De cantorij bestaat uit 8 (enthousiaste) leden.

Meer informatie over de gemeente staat in de Profielschets Luthers Zuidoost